Урок 20. Класифікація голосних та приголосних.

Урок 20. Класифікація голосних та приголосних.

Українська мова. 10 клас.

Матеріали до уроку

  1. Перегляньте відео, повторіть інформацію про голосні та приголосні звуки.

2. Ознайомтеся з правилами вимови голосних звуків.

Вимова наголошених і ненаголошених голосних

Голосні звуки української мови вимовляються за певними правилами.
Звук [а] в усіх позиціях вимовляється виразно, чітко: [капýста], [гáрний].
Голосний [о] ніколи не переходить у звук [а]: [горá], [болóто], [гóлос].
Ненаголошений [о] лише перед наголошеним складом з [у] та [і] звучить із наближенням до [у].
Приклад:
[коу жýх], [моу тýзка], [поу лýмие сок], [боу л’ýчией],  [ноушý], [допомоужý], [воуджý], [гоул`íўка], [тоуб`í].
Зверни увагу!
Не наближається до [у] звук [о] в таких випадках:
  • коли є сполучним голосним у складних словах: [благозвýчнией];
  • у словах іншомовного походження: [полíтие ка], [корýпційа];
  • у префіксах до-, о-, об-, про-, роз-, по-  багатьох слів: [добýти], [здобýток], [одýжати], [обслýга], [пробýти], [роздýмати].
Звук [у] вимовляється чітко в усіх позиціях: [кулуáри], [будівнúк], [л’удúна].
Голосний [і] вимовляється чітко:  [д’íйство], [с’íйáн’:а], [р’іўнúна].
Зверни увагу!

Виразно вимовляється [і]  на початку слова: [íскра], [íспие т], [істóта].

Однак у деяких словах  початкове [і] наближається у вимові до [и]: инод’і], [íинколи], [íинший], [іиндúк]. Цей нюанс відображено в сучасному варіанті правопису (2019 р.): інди́к (инди́к), и́рій (= ви́рій), і́род (и́род).

Голосний [е]  чітко, виразно вимовляється під наголосом:  [стéжка], [вуздéчка].

Не втрачає своєї якості звук [е] також на початку слова (переважно в словах іншомовного походження): [еквáтор], [екрáн], [епóха].

В інших ненаголошених позиціях [е] наближається у вимові до [и]:  [стеиповúк ],  [пеил’ýстка], [беизмéж’:а].
Голосний [и]  чітко, виразно вимовляється під наголосом: [тúша], [хúтрошч’і], [мúр], [сúн’ій], [нúрка].
У ненаголошеній позиції [и] наближається у вимові до [е]:  [пиехáт’іс’т’], [сиенóчок], [глиебиенá].
З найбільшим нахилом до [е] звучить [и] перед наголошеним складом з [е]: пливе [плиевé], кричите [криечиетé].
Зверни увагу!
У кінці слова ненаголошені голосні [е] та [и] вимовляються з наближенням до [и] і відповідно [е]: казати [казáтие],  корисне [корúснеи].

Після [й] ненаголошений [е] треба вимовляти з наближенням до [і] — і]: караєш [карáйеі ш].
Зверни увагу!
Нечітка вимова  [е], [и] в ненаголошених позиціях — одна з найхарактерніших рис українського вокалізму. Слова в парах мене  [меинé] і мине  [миенé]наведу  [навеидý] і на виду  [на виедý] вимовляються абсолютно однаково.

Вимова ненаголошених [е], [и] без помітної відміни від наголошених  перебуває поза нормами літературної мови.
Запам’ятайте!

3. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 

Бутоньєрка, святковий, в’юн, зозуля, собі, екологія, повітря, дерево, надвечір’я, мрія, браконьєр, весілля, явір, ластів’ятко, кожух,  пацієнт, люстерко, жульєн.

4. Познайомтеся з характеристикою приголосних звуків.

4. Ознайомтеся з правилами вимови голосних звуків.

Приголосні звуки – це звуки, що творяться за допомогою голосу й шуму або лише шуму. При їх вимові струмінь видихуваного повітря натрапляє на різні перепони органів мовлення (язик, зуби, губи), унаслідок чого виникають шуми, які є основою саме приголосних звуків.
Зверни увагу!
Тверді і м’які приголосні — це різні звуки, для позначення яких на письмі використовують ті самі літери: [лин] лин – [л‘ін’] лінь.
Напівпом’якшені звуки — це відтінки твердих звуків: [в’інок] вінок — [виниекнути] виникнути.
В українській мові є такі м’які приголосні[д’], [т’], [з’], [с’], [ц’], [л’], [н’], [дз’], [р’].
 

Запам’ятати ці приголосні  можна, вивчивши таку фразу: «Де Ти З’їСи Ці ЛиНи, аДЗуР».

Звук [й] завжди м’який.

Таким чином, в українській мові 10 м’яких і 22 тверді приголосні. Усі м’які, крім [й], мають парний твердий приголосний.

5. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 

Заява, гордість, сміються, бджола,  пригадуєш,  відділити, віджати, підживити,   легкий,  молотьба, отже, щука,  сиджу, під י їжджати.

Домашнє завдання

Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

Побажання, батько, насіння, меморіал,  мельник, інтонація, еліксир, дівчинка, повітря, готівка, вирощувати, апетит,  активіст, клятва, б’єшся, їдять

 

Джерела 

  1. Вимова наголошених і ненаголошених голосних: Текст. – Режим доступу:  https://www.miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/10-klas/orfoepichna-norma-329328/osnovni-pravila-vimovi-golosnikh-zvukiv-332127/re-e99169ca-ca49-4eeb-bb5b-ecf47312fd6c
  2. Голосні та приголосні звуки (дзвінкі/глухі, тверді/м’які): Відео. – Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=1eVjpBUggHM
  3. Караман С. О. та інші. Українська мова (Профільний рівень): Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.  – Х.: Вид-во “Ранок”, 2018.- 274с.
  4. Класифікація голосних та приголосних: Зображення. – Режим доступу:  https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85.&sca_esv=568491074&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKkeg9x2IZ9fnGlG57YSNdrhV9K1jA:1695729059029&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjc8sqBm8iBAxWZiv0HHapMBGoQ0pQJegQIAhAE&biw=1280&bih=603&dpr=1.5
  5. Приголосні м’які й тверді: Текст. – Режим доступу: https://www.miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/fonetika-grafika-orfoepiia-orfografiia-14565/prigolosni-m-iaki-i-tverdi-dzvinki-i-glukhi-vimova-prigolosnikh-g-i-g-40885/re-128f6157-fabf-4245-9abd-36bab3f7c375

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *