Урок 117. Морфологія й орфографія

Урок 117. Морфологія й орфографія.

Українська мова.   6 клас

 

Матеріал до уроку

ПОВТОРІТЬ!

— Який розділ науки про мову вивчає частини мови?

— Скільки частин мови є в українській мові?

— Які з них є самостійними (повнозначними)?

— Які частини мови є службовими? Назвіть їхні службові функції.

 — За яким принципом частини мови поділяють на самостійні та службові?

— Що лежить в основі поділу самостійних частин мови на змінні й незмінні?

— Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів?

— Як дослівно перекладається грецьке слово орфографія?

— Визначити орфограми в словах осінній, м’ята, переливається. Що таке орфограма?

— Що таке орфографічне правило?

Морфологія (від гр. morphe- форма і logos- слово, вчення) – це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови.

Морфологія разом з синтаксисом є частинами граматики– науки, що вивчає граматичну будову мови.

Для морфології, як і для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для кожного слова, граматичне значення є спільних для цілих розрядів слів.

Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями поділяються на частини мови.

ЧАСТИНИ МОВИ

 

назва

приклади

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

іменник слово, вуз, завдання, Микола, Україна
прикметник золотий, залізобетонний, легенька, пахуче
числівник одинадцять, перший, тринадцятеро, одна шоста
займенник я, ви, що, щось, хтось, абихто, будь-який
дієслово відкласти, чекай, засліпило, прийшов
прислівник спокійно, угорі, по-літньому, згарячу, двічі

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

прийменник до, близько, вглиб, крізь, поза, на, проміж
сполучник а, але, та, через те що, не лише, одначе
частка так, аякже, це, тільки, ось, ледве чи, мов

ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ

вигук ой, ай, ох, о, овва, тьху, ех

 

Частини мови поділяються на самостійні (повнозначні) і службові (неповнозначні); окрему групу складають вигуки і звуконаслідування.

Самостійні частини мови (їх шістьіменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник) називають предмети, їх ознаки, дії та кількість. Самостійні частини мови є членами речення і мають як лексичне, так і граматичне значення.

Службові частини мови (їх триприйменник, сполучник, частка) предметного лексичного значення не мають і служать лише для зв’язку слів у реченні (прийменник, сполучник) або для надання окремим словам і реченням додаткових смислових чи емоційно-експресивних відтінків, а також для творення морфологічних форм і нових слів (частка).

Вигуки і звуконаслідування виражають лише волевиявлення, емоції, етикет, імітують звукові сигнали птахів, тварин, явищ природи.

ОЗНАКИ ЧАСТИН МОВИ

Будь-яку частину мови характерізують такі ознаки:

 

ознака

показує

лексичне значення що означає частина мови (напр., прикметник виражає ознаку предметів)
синтаксичнароль які ролі частина мови виконує у реченні (підмет, присудок)
розряди за значенням на які групи слів підрозділяється
морфологічніознаки за якими параметрами (час, рід, вид та ін.) змінюється частина мови

 

ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ

Лексичні значення різних частин мови такі:

 

частина мови

що означає

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ

іменник означає предмети і явища
прикметник виражає ознаку предметів
числівник позначає число, кількість предметів, порядок їх при лічбі
займенник вказує на особу, предмет
дієслово виражає дію або стан предметів
прислівник позначає ознаку дії, ознаку іншої ознаки чи предмета

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ

прийменник служить засобом вираження відношень іменника до інших слів у реченні
сполучник зв’язує між собою однорідні члени речення і частини складного речення
частка виражає модальні відтінки у реченні

ОКРЕМА ЧАСТИНА

вигук виражає почуття і виявлення емоційно- вольових реакцій людини

 

Вправа 524 (усно).

Вправа 525 (письмово).

Домашнє завдання.

Повторити матеріал з  теми «Морфологія й орфографія».

Вправа 531  (письмово).

Джерела

  1. Глазова О. П. Українська мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів: К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013. 240с. 
  2. Повторення вивченого. Частини мови: Відео.  Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=ixNl1ialQB4&t=1s

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *