Урок 126. Подвоєння, подовження

Урок 126. Подвоєння, подовження

Українська мова

11-А клас  06. 05. 2022

11-Б клас  06. 05. 2022.

Матеріал для вивчення

1. Переглянути відео та таблицю, виписати основні випадки подовження та подвоєння приголосних.

 Запам`ятайте!

Збiг однакових приголосних виникає:
 1. За збiгу кiнцевих i початкових лiтер рiзних частин слова (морфем):
  • префiкса та кореня: ввiчливий, оббiгти
  • кореня та суфiкса: сонний
  • префiкса та префiкса: возз’єднання
  • суфiкса та суфiкса: письменник
  • основи дiєслова минулого часу, що закiнчується на -с i постфiкса -ся: пасся, трясся
  • частин складноскорочених слiв: спорттовари, вiйськкомат.
 2. У наголошених прикметникових суфiксах -енн- i -анн- (-янн-) переважно зi значенням збiльшення ознаки, пiдсилення, можливостi дiї: здоровенний, нескiнченний.
  Виняток: шалений, священик.
 3. У словах Ганна, бовван, лляний, ссати, овва та похiдних.
ЗНО Щоб не помилятися в написаннi прикметникiв та дiєприкметникiв, слiд запам’ятати, що -нн- пишемо в суфiксах -енн- та -анн-, якщо на них падає наголос. Наприклад: несказанний – несказаний, нездоланний – нездоланий, нездiйснeнний – нездiйснений.
Подовження – явище, притаманне українськiй мовi (на вiдмiну вiд багатьох iнших). Подовжуються приголоснi д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, якщо вони стоять у позицiї мiж голосними:
 1. В iменниках середнього роду: знаряддя, знання. Але в назвах малих iстот подовження немає.
  Наприклад: гусеня, каченя, теля.
 2. В орудному вiдмiнку однини iменникiв жiночого роду III вiдмiни перед -ю: сiль – сiллю, зустрiч – зустрiччю.
 3. У прислiвниках перед я, ю: зрання, навмання, спросоння, попiдвiконню, попiдтинню.
 4. У словах Iлля, рiлля, стаття, суддя.
 5. У дiєсловах ллю, ллєш, ллється тощо.
Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка: гіл(л/лл)я, зустрі(ч/чч)ю, орли(н/нн)ий рі(л/лл)я, підні(ж/жж)я, камі(н/нн)я ві(д/дд)ати, силе(н/нн)ий, глиня(н/нн)ий ку(т/тт)я, сувере(н/нн)ий, узбере(ж/жж)я Орлиний, глиняний, кутя.

 Запам`ятайте!

Подовження не відбувається, якщо приголосний стоїть не між двома голосними:

життя – щастя

знання – знань

багаття – багать

Полісся – Поволжя

ніччю – жовчю

2. Усно. Пояснити випадки подвоєння та подовження.

Оббити, віддати, цінний, сонний, силенний, старанний, нескінченний, блаженний, вогненний, мерзенний, благословенний, Ганнуся, ссавець, бовваніти.
3. Записати подані слова, вставити, де потрібно, необхідні букви. Позначити правильну відповідь.
Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А  бездога..ий, страше..ий, студе..ий
Б  свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий
В  невблага..ий, орли..ий, ешело..ий
Г  незбагне..ий, моното..ий, безці..ий
Д  леви..ий, електро..ий, благослове..ий
Домашнє завдання. Опрацювати тему “Подвоєння, подовження”. Виконати письмові завдання, подані вище, зробити фото, завантажити на свою сторінку в Сlassroom.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *