Урок 32. Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до різних жанрів

Урок 32. Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до різних жанрів.

Українська мова. 6 клас

Матеріал для вивчення

Пригадайте!

— Які стилі мовлення вивчали раніше? Які їх особливості?

— У яких сферах людського життя їх застосовують?

— Текстами яких стилів ви найчастіше послуговуєтесь?

— Який розділ мовознавчої науки вивчає стилі мовлення?

Стилі мовлення

Стиль

Стильові риси і мовні засоби

Функція

Сфера

спілкування

Жанри, у яких стиль реалізується

Публіцистичний Закличність, емоційність, суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова Вплив Громадсько-

політичне

життя

Промова, виступ, публіцистична стаття, нарис, дискусія, памфлет, фейлетон
Науковий Логічність, точність, доказовість, абстрактність; терміни, складні структури, спеціальна фразеологія Повідомлення, пояснення, доведення Наука, освіта, техніка Наукова стаття, підручник, посібник, лекція, доповідь, рецензія, монографія, анотація, дисертація
Офіційно-

діловий

Офіційність, точність; стилістично нейтральні мовні засоби, канцелярська лексика, складні речення; відсутні емоційно забарвлені слова Повідомлення (документація, інструкція тощо) Офіційно-ділові стосунки Ділові папери: оголошення, доручення, протокол, розписка, акт, лист, інструкція, закон, статут, наказ, кодекс
Художній Образність, емоційність; застосовуються всі мовні засоби Естетичний

вплив

Мистецтво

слова

Роман, повість, оповідання, п’єса, вірш, драма, епіграма, трагедія, комедія, поема, байка
Стиль Стильові риси і мовні засоби Функція Сфера спілкування Жанри, у яких стиль реалізується
Розмовний Невимушеність, емоційність; побутова лексика, емоційно забарвлені й просторічні слова, фразеологізми; неповні речення, вигуки, звертання, вставні слова Спілкування Побутові стосунки з друзями, знайомими, родичами Бесіда, розмова
Конфесійний Урочистість, піднесеність, філософічність, образність, емоційність, експресивність; церковна лексика та релігійна термінологія; використання ораторських прийомів, епітетів, порівнянь, метафор, алегорій, символів Особисте спілкування з Богом та поміж членами релігійних громад Спілкування у релігійних громадах і побожних родинах, культових установах, духовних навчальних закладах Молитва, псалом, церковна відправа, проповідь, тексти богослужбових книг, апокриф, тлумачення Біблії

 

Прочитайте тексти. Визначте стиль кожного. Аргументуйте усно своє твердження.

 

Текст 1.

Українська мова належить до східнослов’янської підгрупи слов’янської групи індоєвропейської родини. Спорідненими з нею є мови білоруська, російська (східнослов’янська група), болгарська, македонська, сербська, хорватська, словенська (південнослов’янська група), польська, чеська, верхньолужицька та нижньолужицька (західнослов’янська група).

За різними оцінками, загалом у світі українською мовою говорить від 41 млн до 45 млн осіб, вона входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.

Текст 2.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Текст 3.

Засилля в українському інформаційно-культурному просторі іншомовної продукції спричинило не лише різке скорочення українського мовного простору, але й призводить до руйнації способу мислення і деформації ментальності громадян України, прищеплення їм чужих стереотипів, навіювання їм почуття упослідженості та меншовартості. Унаслідок цього відбувається ерозія ідентичності української нації, нищення українського резерву, з якого формується українська еліта. Особливо небезпечною є мовно-культурна експансія Росії, яка супроводжується потоками зневаги до української мови, української нації, української державності й має на меті виплекати з українського громадянина російськомовного українофоба.

Текст 4.

Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, з любистку, м’яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена. Мово наша! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Текст 5.

Спочатку було Слово, й було Слово в Бога, і Слово було Бог… Слово стало тілом і оселилося між нами, повне благодаті й істини…

Текст 6.

— Грицю, у твоїй письмовій роботі аж десять грубих помилок. Чи не могло б їх бути менше?

Текст 7.

Наталка (кланяючись). Здорові були, добродію, пане возний!..

Возний. Добродію… Добродію!.. Я хотів би, щоб ти звала мене — теє-то, як його — не вишеупомянутим іменем.

 

Наталка. Я вас зову так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум…

 

Возний. Не о сем, галочко — теє-то, як його — хлопочу я, но желаю із медових уст твоїх услишати умилітєльноє названіє, сообразноє моєму чуствію.

Слова, слова… Вони в собі всі різні:

Тривожні й тихі, радісні й сумні;

Є терпеливі, є жорстокі й грізні,

Лукаві й чесні, мудрі і смішні…

Не грайся словом. Є святі слова,

Що матері з доріг вертають сина.

Спіши до неї, поки ще жива,

Допоки розум і допоки сила.

Знайди те слово — вічне і земне.

За часом час нам світ перестилає.

Минуще все. Лиш слово не мине

І та любов, що смертю смерть долає.

III. Операційно-пізнавальний етап.

 

 

 

3. Ознайомтеся з таблицею та поданим матеріалом.
Поміркуйте: який вид читання ви щойно застосовували?

 

 

Види читання

Види читання

Що потрібно усвідомити

Характер читання

Ознайомлювальне Чи варто це читати. Кому текст адресовано. Який зміст кожного з розділів (абзаців) і тексту в цілому Швидке перегортання сторінок, читання заголовків; перегляд окремих фрагментів тексту, ознайомлення з ілюстраціями; читання анотації, змісту видання
Вивчальне Яка тема та основна думка тексту. Що в тексті головне, що — другорядне. Яку нову для читача інформацію містить текст Повільне, вдумливе читання тексту чи його частин; глибоке проникнення в його зміст; максимально повне осягнення нової інформації
Вибіркове Про що говориться в тексті. Яка інформація є корисною. У яких частинах (розділах) тексту її вміщено Перегортання сторінок, швидке читання заголовків, змісту, окремих фрагментів тексту; повільне читання потрібних частин з метою вилучення певної інформації

Коментар до таблиці «Види читання», ознайомлювальне читання використовується для попереднього ознайомлення з книжкою, журналом, брошурою тощо. Переглянувши анотацію, передмову або зі змісту зрозумівши найбільш важливі тези видання, читач має дістати чітке уявлення про цінність та корисність книжки.

Вивчальне читання називають ще поглибленим, аналітичним, критичним, творчим. Для навчання цей вид вважається найдоцільнішим. У процесі читання учень не просто сприймає інформацію, він з’ясовує менш зрозумілі для нього фрагменти тексту, помічає сильні та слабкі місця в поясненнях, дає власне трактування поданим положенням і висновкам, ставлячись до прочитаного творчо й критично. Власне трактування, власний погляд на прочитане дають змогу краще запам’ятати матеріал, підвищують рівень активності думки читача. До цього виду читання вдаються, опрацьовуючи принципово новий матеріал на незнайому або малознайому тему.

Вибіркове читання — швидке читання, у процесі якого читач ніби нічого не пропускає, проте фіксує увагу тільки на необхідних йому аспектах тексту. Такий вид читання здебільшого застосовують під час повторного читання книжки після попереднього її перегляду. Сторінки перегортають, доки не відшукають потрібне місце — його читають, застосовуючи інший вид читання — вивчальне (поглиблене).

Останнім часом називають ще один вид читання — сканування. Сама назва пояснює характер такого читання: швидкий перегляд тексту з метою пошуку певного слова, прізвища, факту.

 

 

Виписати 5 зразків текстів різних стилів і жанрів та охарактеризувати мовні особливості тексту — 7-9 балів або скласти 2 тексти (художнього й розмовного стилів) — 9-12 балів. (Обсяг текстів невеликий, щоб за текстом можна пізнати ознаки стилю).

Зробити фото виконаної роботи й завантажити на свою сторінку в Нuman.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *